Convocatòria d'ajuts curs 2021/2022
Sol·licitud d'ajuts - Activitats Esportives Extraescolars
termini: 1 d'octubre de 2021
DADES DE LA PERSONA PELS QUALS ES SOL·LICITA L’AJUT: (MENOR)
NIF sol·licitant
Nom
Primer cognom
Segon cognoms
ID ALU
Data naixement
Adreça
Municipi
DADES DE CONTACTE A EFECTES DE NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES
Correu electrònic
Telèfon mòbil
Mitjà de comunicació:
Electrònic Correu Postal
MEMBRES UNITAT FAMILIAR (En cas que el menor no tingui DNI/NIE/Passaport marcar amb una creu el tutor legal). En cas de que algun membre de la unitat familiar no disposi de DNI/NIE, caldrà presentar còpia del certificat de naixement o bé còpies de totes les pàgines emplenades del llibre de família)
(X) Nom i cognoms DNI/NIE Data de naixement Parentiu Document
DOCUMENTACIÓ APORTADA
Carnet família monoparental

Carnet família nombrosa

Sentència infant acolliment

Violència de gènere

Reconeixement grau discapacitat

Import mensual lloguer/hipoteca (adjuntar últim rebut)
ACTIVITAT ESPORTIVA EXTRAESCOLAR PER LA QUAL ES SOL·LICITA L’AJUT
Nom de l’activitat Import TOTAL de l’activitat Pagada
(sense material)
Seleccioneu la opció de pagament escollida:
Autoritzo a efectuar el pagament de l'ajut a favor de l’entitat que organitza:
Adjuntar el document d’inscripció del menor a l’activitat
Vull rebre l’ingrés al número de compte personal:
Adjuntar el document d’inscripció i original del comprovant de pagament de l’activitat
DADES BANCÀRIES ON ES VOL REBRE L’IMPORT DE L’AJUT:
NIF persona / NIF entitat
Nom persona / Nom entitat
Iban invalid
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA A PRESENTAR:
La presentació de la sol·licitud implica l’autorització de tots i cadascun dels membres del domicili, per tal que el Consorci d’Osona de Serveis Socials pugui sol·licitar a les administracions tributàries i a la resta d’administracions competents les dades relatives a la renda, al patrimoni familiar, la residència i altres situacions, si s’escau, de la persona sol·licitant i la resta de membres del domicili, amb la única finalitat de completar degudament l’expedient.
S’informa que l’ajut atorgat serà comunicat al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i a l’Agència Tributària; al Registre d’Ajuts i Subvencions de la Generalitat de Catalunya i a la resta d’administracions públiques competents.
Declaro estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i de les obligacions amb la Seguretat Social.
SIGNATURA