Convocatòria d'ajuts curs 2022/2023
Sol·licitud d'ajuts - Activitats Esportives Extraescolars Vic :
termini: 30 de setembre de 2022
DADES DE LA PERSONA QUE SOL·LICITA L’AJUT (progenitor/a, pare/mare o tutor/a legal de l’alumne/a matriculat/ada en l’activitat esportiva extraescolar)
NIF sol·licitant
Nom
Primer cognom
Segon cognoms
Data naixement
Adreça
Municipi
DADES DE CONTACTE A EFECTES DE NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES
Correu electrònic
Telèfon mòbil
MEMBRES DE LA UNITAT FAMILIAR QUE CONVIUEN EN EL MATEIX DOMICILI Marcar amb una X l'infant que realitzarà l'activitat esportiva extraescolar a la que es destina l'ajut.
(X) Nom i cognoms DNI/NIE Data de naixement Parentiu Gènere
ACTIVITAT ESPORTIVA EXTRAESCOLAR PER LA QUAL ES SOL·LICITA L’AJUT
Nom de l’activitat Nom entitat esportiva o centre educatiu on es realitza l’activitat Import TOTAL de l’activitat Pagada
(matrícula + quotes, sense material ni despeses de federació)
Opció de pagament:
Vull rebre l’ingrés al número de compte personal:
Adjuntar el document d’inscripció i original del comprovant de pagament de l’activitat
DADES BANCÀRIES ON ES VOL REBRE L’IMPORT DE L’AJUT:
NIF persona
Nom i cognoms (persona que ha fet la sol•licitud de l’ajut):
Iban invalid
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA A PRESENTAR:
La presentació de la sol·icitud implica l’autorització de tots i cadascun dels membres de la unitat familiar, que l’Ajuntament de Vic pugui sol·licitar a les administracions tributàries i a la resta d’administracions competents les dades relatives a la renda, al patrimoni familiar, la residència i altres situacions no acreditades, si s’escau, amb la única finalitat de completar degudament l’expedient; I que pugui cedir les dades incorporades en aquest fitxer a les administracions públiques i a les entitats socials amb l’objectiu de garantir una correcta coordinació entre la xarxa d’agents implicats la valoració i atorgament d’ajuts.
S’informa que l’ajut atorgat serà comunicat al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i a l’Agència Tributària; al Registre d’Ajuts i Subvencions de la Generalitat de Catalunya i a la resta d’administracions públiques competents.
Declaro estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i de les obligacions amb la Seguretat Social.
SIGNATURA