Convocatòria d'ajuts 2022
SOL·LICITUD AJUT - ATIVITATS ESTIU:
termini: 30 DE JUNY DE 2022
DADES DEL SOL·LICITANT: (PARE, MARE O TUTOR/A LEGAL)
NIF/NIE sol·licitant
Nom
Primer cognom
Segon cognoms
Data naixement
DADES DE CONTACTE A EFECTES DE NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES
Correu electrònic
Telèfon mòbil
Mitjà de comunicació:
Electrònic Correu Postal
DADES DE LA PERSONA PELS QUALS ES SOL·LICITA L’AJUT: (MENOR)
NIF/NIE
Nom
Primer cognom
Segon cognoms
ID ALU
Data naixement
Adreça
Municipi

MEMBRES UNITAT FAMILIAR
(X) Nom i cognoms DNI/NIE Data de naixement Parentiu
DOCUMENTACIÓ APORTADA
Carnet família monoparental

Carnet família nombrosa

Sentència infant acolliment

Violència de gènere

Reconeixement grau discapacitat (33% com a mínim)

Import mensual lloguer/hipoteca (adjuntar últim rebut)
ACTIVITAT D'ESTIU EXTRAESCOLAR PER LA QUAL ES SOL·LICITA L’AJUT
Nom de l’activitat Telèfon contacte entitat Import TOTAL de l’activitat Pagada
(sense material)
Seleccioneu la opció de pagament escollida:
Autoritzo a efectuar el pagament de l'ajut a favor de l’entitat que organitza:
Adjuntar el document d’inscripció del menor a l’activitat
Vull rebre l’ingrés al número de compte personal:
Adjuntar el document d’inscripció i original del comprovant de pagament de l’activitat
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA A PRESENTAR:
La presentació de la sol·licitud implica l’autorització de tots i cadascun dels membres del domicili, per tal que el Consorci d’Osona de Serveis Socials pugui sol·licitar a les administracions tributàries i a la resta d’administracions competents les dades relatives a la renda, al patrimoni familiar, la residència i altres situacions, si s’escau, de la persona sol·licitant i la resta de membres del domicili, amb la única finalitat de completar degudament l’expedient.
S’informa que l’ajut atorgat serà comunicat al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i a l’Agència Tributària; al Registre d’Ajuts i Subvencions de la Generalitat de Catalunya i a la resta d’administracions públiques competents.
Declaro estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i de les obligacions amb la Seguretat Social.
SIGNATURA