Convocatòria d'ajuts 2023
SOL·LICITUD AJUT - ACTIVITATS ESTIU:
termini: 2 DE JUNY DE 2023
DADES DEL SOL·LICITANT: (PARE, MARE O TUTOR/A LEGAL)
NIF/NIE sol·licitant
Nom
Primer cognom
Segon cognoms
Data naixement
DADES DE CONTACTE A EFECTES DE NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES
Correu electrònic
Telèfon mòbil
Mitjà de comunicació:
Electrònic
DADES DE LA PERSONA PELS LA QUAL ES SOL·LICITA L’AJUT: (MENOR)
NIF/NIE
Nom
Primer cognom
Segon cognoms
ID ALU
Data naixement
Adreça
Municipi

MEMBRES UNITAT FAMILIAR
(X) Nom i cognoms DNI/NIE Data de naixement Parentiu
DOCUMENTACIÓ APORTADA
Carnet família monoparental

Carnet família nombrosa

Sentència infant acolliment

Violència de gènere

Reconeixement grau discapacitat (33% com a mínim)

Grau de dependència
Import mensual lloguer/hipoteca (adjuntar últim rebut)
ACTIVITAT D'ESTIU PER LA QUAL ES SOL·LICITA L’AJUT
Activitat prevista Import PREVIST de l’activitat
(sense material)
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA A PRESENTAR:
La presentació de la sol·licitud implica l’autorització de tots i cadascun dels membres del domicili, per tal que el Consorci d’Osona de Serveis Socials pugui sol·licitar a les administracions tributàries i a la resta d’administracions competents les dades relatives a la renda, al patrimoni familiar, la residència i altres situacions, si s’escau, de la persona sol·licitant i la resta de membres del domicili, amb la única finalitat de completar degudament l’expedient.
S’informa que l’ajut atorgat serà comunicat al Ministeri d’Hisenda i Funció Pública i a l’Agència Tributària; al Registre d’Ajuts i Subvencions de la Generalitat de Catalunya i a la resta d’administracions públiques competents.
Declaro estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària i de les obligacions amb la Seguretat Social.
SIGNATURA