Convocatòria d'ajuts 2021
Sol·licitud d'ajuts - Activitats d'Estiu :
termini: 23 de Juny de 2021
DADES DE LA PERSONA PELS QUALS ES SOL·LICITA L’AJUT (L'ALUMNE)
NIF sol·licitant
Nom
Primer cognom
Segon cognoms
ID ALU
Data naixement
Adreça
Municipi
DADES DE CONTACTE A EFECTES DE NOTIFICACIONS ELECTRÒNIQUES
Correu electrònic
Telèfon mòbil
Mitjà de comunicació:
Electrònic Correu Postal
MEMBRES UNITAT FAMILIAR (En cas que el menor no tingui DNI/NIE/Passaport marcar la columne "(X)" del tutor legal)
(X) Nom i cognoms DNI/NIE Data de naixement Parentiu
ACTIVITAT D'ESTIU PER LA QUAL ES SOL·LICITA L’AJUT
Nom de l’activitat Import TOTAL de l’activitat Pagada
(sense material)
DOCUMENTACIÓ APORTADA
Carnet família monoparental

Carnet família nombrosa

Conveni o sentència de divorci

Sentència infant acolliment

Reconeixement grau discapacitat
%
Seleccioneu la opció de pagament escollida:
Autoritzo a efectuar el pagament de l'ajut a favor de l’entitat que organitza:
Adjuntar el document d’inscripció del menor a l’activitat
Vull rebre l’ingrés al número de compte personal:
Adjuntar el document d’inscripció i original del comprovant de pagament de l’activitat
DADES BANCÀRIES ON ES VOL REBRE L’IMPORT DE L’AJUT:
NIF sol·licitant
Nom persona / Nom entitat:
Iban invalid
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTARIA A PRESENTAR:
SIGNATURA